ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ БАШТАНСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ.

 

I.Загальні положення 

1.1. Правила користування Баштанською центральною районною бібліотекою розробленні у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу’’ із змінами та доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і туризму України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729, згідно з "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року № 245 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури № 319 від 25.05.2001р.), Статутом Баштанської ЦБС а Положення про Баштанську центральну районну бібліотеку.

 

II Права користувачів 

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статті, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке надається бібліотекою у формі: абонемента, читального залу, бібліотечних пунктів.

 2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 2.3. Користувачі мають право:

  • Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду ЦРБ через довідково-пошуковий апарат бібліотеки ;
  • Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти від господарської діяльності ЦРБ;
  • Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) за умови відшкодування користувачем поштових чи транспортних видатків;
  • Користуватися іншими видами послуг, у т.ч. на платній основі;
  • Брати участь в роботі бібліотечної ради.

 2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. ЦРБ самостійно визначає типи й види документів, що видаються лише в читальному залі.

 2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки тільки тоді, якщо вони записані у формулярі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержанні через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 2.7. При наданні користувачами документів, які мають підвищений попит додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачем як забезпечення виконання ним зобов’язань щодо повернення одержаних в бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки. Якщо одержанні у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок ЦРБ і використовуються на придбання та оправлення бібліотечних документів.

 2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрісистемний обмін при умові оплати поштових чи транспортних видатків.

 2.9. Особи які тимчасово проживають у зоні обслуговування центральної районної бібліотеки, мають право користуватись тільки читальним залом, або одержати документи додому у порядку, зазначеному в п. 2.7. дійсних правил.

 2.10. Пільгами у користуванні Баштанською ЦРБ користуються працівники культури, а також пенсіонери віком від 70 років.

 III. Обов’язки користувачів 

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування ЦРБ, підписують зобов’язання їх виконувати  й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

В разі зміни місця проживання, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

     Діти й підлітки до 16 років записуються на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти. Обслуговування цієї категорії користувачів проводить дитяча районна бібліотека, дотримуючись дійсних правил.

 3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документа має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

 3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 3.4. Користувач, який втратив або пошкодив  документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, ВСО за домовленістю з бібліотекою-утримувачем, повинен замінити його апологічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість, Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 3.7. Користувачі мають дотримуватись тиші у бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

 3.8. Документи, одержанні з фондів ЦРБ, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз данних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

IVОбовязки центральної районної бібліотеки з обслуговування користувачів 

Бібліотека зобов’язана:

·         інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає ЦРБ, в т.ч. й платні

·         створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

·         дбати про культуру обслуговування читачів;

·         формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

·         задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких клубів, клубів за інтересами;

·         систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

·         ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

·         не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукових, без їх згоди;

·         створювати бібліотечну раду;

·         звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.