Історія

Баштанська ЦБС активно займається проектною діяльністю. З 2010 року чотири її проекти були підтримані фондоутримувачами:

- 2010 рік – проект за програмою бібліоміст «Організація нових бібліотечних послуг на основі безкоштовного доступу до інтернету»

- 2012 рік – проект дитячої районної бібліотеки «Екологія природи – екологія душі» в рамках антикризової гуманітарної програми Міжнародного Фонду Відродження за конкурсом "Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю"

- 2012 рік – проект Христофорівської сільської бібліотеки «Христофорівська бібліотека – історико-культурний центр громади» в рамках антикризової гуманітарної програми Міжнародного Фонду Відродження за конкурсом "Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю"

 -2012 рік – проект  центральної районної бібліотеки «Євро 2012: футбольний бум в бібліотеці» в рамках програми «Бібліоміст»

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ БАШТАНСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ.

 

I.Загальні положення 

1.1. Правила користування Баштанською центральною районною бібліотекою розробленні у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу’’ із змінами та доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і туризму України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729, згідно з "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року № 245 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури № 319 від 25.05.2001р.), Статутом Баштанської ЦБС а Положення про Баштанську центральну районну бібліотеку.

 

II Права користувачів 

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статті, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке надається бібліотекою у формі: абонемента, читального залу, бібліотечних пунктів.

 2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 2.3. Користувачі мають право:

  • Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду ЦРБ через довідково-пошуковий апарат бібліотеки ;
  • Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти від господарської діяльності ЦРБ;
  • Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) за умови відшкодування користувачем поштових чи транспортних видатків;
  • Користуватися іншими видами послуг, у т.ч. на платній основі;
  • Брати участь в роботі бібліотечної ради.

 2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. ЦРБ самостійно визначає типи й види документів, що видаються лише в читальному залі.

 2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки тільки тоді, якщо вони записані у формулярі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержанні через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 2.7. При наданні користувачами документів, які мають підвищений попит додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачем як забезпечення виконання ним зобов’язань щодо повернення одержаних в бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки. Якщо одержанні у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок ЦРБ і використовуються на придбання та оправлення бібліотечних документів.

 2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрісистемний обмін при умові оплати поштових чи транспортних видатків.

 2.9. Особи які тимчасово проживають у зоні обслуговування центральної районної бібліотеки, мають право користуватись тільки читальним залом, або одержати документи додому у порядку, зазначеному в п. 2.7. дійсних правил.

 2.10. Пільгами у користуванні Баштанською ЦРБ користуються працівники культури, а також пенсіонери віком від 70 років.

 III. Обов’язки користувачів 

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування ЦРБ, підписують зобов’язання їх виконувати  й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

В разі зміни місця проживання, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

     Діти й підлітки до 16 років записуються на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти. Обслуговування цієї категорії користувачів проводить дитяча районна бібліотека, дотримуючись дійсних правил.

 3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документа має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

 3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 3.4. Користувач, який втратив або пошкодив  документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, ВСО за домовленістю з бібліотекою-утримувачем, повинен замінити його апологічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість, Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 3.7. Користувачі мають дотримуватись тиші у бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

 3.8. Документи, одержанні з фондів ЦРБ, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз данних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

IVОбовязки центральної районної бібліотеки з обслуговування користувачів 

Бібліотека зобов’язана:

·         інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає ЦРБ, в т.ч. й платні

·         створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

·         дбати про культуру обслуговування читачів;

·         формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

·         задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких клубів, клубів за інтересами;

·         систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

·         ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

·         не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукових, без їх згоди;

·         створювати бібліотечну раду;

·         звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Доля нашої бібліотеки тісно пов’язана з історією нашого краю – області, району, взагалі – півдня України, який є досить молодою історичною одиницею на теренах Української держави.

 Наше місто Баштанка веде свій початок із року 1806-го, коли на казенних землях царський уряд оселив переселенців з Полтавської і Чернігівської губерній. І першу назву воно мало Полтавка. Перша школа була відкрита в Полтавці у 1860 році, а в 1899 році створено селянський театр.

 Початок створення бібліотек у нашому краї можна віднести до початку ХХ століття. Так, у 1906 році вчитель Лісовський В.С. організував громадську бібліотеку-читальню з дозволу Херсонського губернатора у с.Плющівці. Згодом подібні бібліотеки з’являються і в інших селах.

 В квітні 1919 року з’явилась перша сільська бібліотека в с. Привільному, основним фондом якої стали конфісковані поміщицькі книги. Через 2 роки тут почала працювати хата-читальня.

 У 1926 році Полтавка стає районним центром, а в 1928 році Полтавка перейменована на Баштанку.

 У 1935 році з нагоди 18-х роковин Жовтневої революції в Баштанці відкрився районний Будинок культури, де і була створена районна бібліотека з читальним залом. Лекційна група, в яку входили бібліотекарі, проводила значну просвітницьку роботу серед населення.

 В 1959 році до Баштанського району був приєднаний Привільненський район, і функції Баштанської районної бібліотеки значно розширились.

 З архівних документів відомо, що до листопада 1949 року завідуючою районною бібліотекою працювала Усленко Марія Кирилівна, а з листопада 1949 року – Шилова Олександра Яківна. З 10 квітня 1950 року завідуючою районною бібліотекою призначена Стрига (Самардак) Фросина Петрівна, яка за направленням обласного управління культури приїхала в 1949 році працювати в Баштанку після закінчення бібліотечного факультету Херсонського культосвітнього училища. Протягом 1951 – 1955 років культурно-освітню роботу серед населення проводить районна бібліотека для дорослих під керівництвом завідуючої Трибрат Надії Дмитрівни. З 1955 по 1962 рік бібліотекою завідує Злотнікова Ніна Сергіївна, а з 1963 року по 1969рік – знову Стрига Ф. П. Книжковий фонд станом на 01.1966 року складав 21523 примірника, штат бібліотеки був 4 працівника, протягом року обслужено 2308 читачів, книговидача склала 47198 примірників.

 В 1969 році районна бібліотека отримала нове типове приміщення по вул. Театральній, 4. Тут розмістились дві районні бібліотеки - доросла та дитяча. Загальна площа будівлі складає 500 кв.м. З 1969 по 1974 рік в районній бібліотеці для дорослих функціонували абонемент та читальний зал, був у штаті бібліотеки й методист. Розмістилась вона на першому поверсі будинку, другий зайняла районна дитяча бібліотека.

 З 1969 по 1977 роки завідує районною бібліотекою Власенко Надія Іванівна.

 В 1974 році в Баштанському районі відбулася централізація бібліотек. 11 листопада 1974 року згідно рішення виконавчого комітету районної ради народних депутатів за № 471 була зареєстрована Баштанська централізована бібліотечна система. До її складу ввійшло 28 бібліотек (2 – районні та 26 сільських бібліотек). Таким чином було утворено єдине структурно-цілісне утворення – ЦБС, мета якого - найбільш ефективне використання бібліотечних ресурсів району.

 З 1977 року ЦБС очолює Борщевецька Ганна Іванівна, яка по закінченню Київського Державного інституту культури за направленням Миколаївського обласного управління культури в серпні 1976 року прибула на роботу в Баштанську центральну районну бібліотеку.

 В 1979 році до складу ЦБС ввійшли 4 профспілкові бібліотеки (підприємства “Сільгосптехніка”, радгоспів “Добра Криниця”, Баштанський”, ”Виноградівський”).

 В 1987 році відкрилась нова міська бібліотека № 2 по вул. Ювілейній.

 З 1996 по 1999 роки по причині загальної економічної кризи було закрито 5 сільських бібліотек в населених пунктах, де кількість населення становила менше 500 жителів. Значно було скорочено і бібліотечні штати.

    З початком нового тисячоліття і в бібліотечній галузі намітився вихід із кризи. З 2002-го року центральна районна бібліотека приступила до освоєння новітніх комп’ютерних технологій. Було придбано перший комп’ютений комплекс, до фондів ЦРБ увійшли нові документи на електронних носіях. Розвивається фандрейзингова діяльність. Бібліотека тісно співпрацює з органами влади та місцевого самоврядування, щороку розширюється коло її партнерів по соціокультурній діяльності та друзів бібліотеки. Широким попитом користуються масові заходи, які проводить бібліотека. Особливої популярності набули розроблені районною бібліотекою літературно-соціальні програми “SOS! Врятуйте наші душі!”, що має на меті переконати молодь у престижності здорового способу життя та “Школа етикету”. На її базі функціонує Центр сприяння соціальній адаптації молоді, Центр краєзнавства «Оберіг». З 2007-го року в бібліотеці працює досить цікаве літературно-мистецьке об’єднання «Роксолана», до складу якого входять творчі особистості міста Баштанка. (Відео ювілейного засідання, присвяченого 5-річчю клубу, розміщене в мережі Інтернет.